• Naša firma prevádza kompletné rozbory kotlových vôd v zmysle príslušnšch noriem a nariadení z hľadiska typu sústavy (nízkotlaké, teplovodné, stredotlaké, horúcovodné a parní) ako i čiastkové rozbory jednotlivých parametrov na požiadanie zákazníka
  • Z hľadiska návrhu tech. úpravy vody naša firma prevedie všetky rozbory potrebné k návrhu
  • Rozbory odpadových vôd z hľadiska požiadaviek hygienických noriem a noriem STVaK pre vypúšťanie do recipientu

V laboratóriu firmy sa používajú laboratórne prístroje firmy HACH. Laboratórium nie je akreditovaným pracoviskom.