Ekologický nezávadný odstraňovač koróznych usadenín vodného kameňa


LIN


odstraňuje usadeniny zo všetkých typov materiálov (kovov aj nekovov) v kotloch na ohrev vody, v bojleroch, parogenerátoroch, kaloriferoch, v potrubiach s horúcou vodou, chladičoch automobilov a taktiež v práčkach a kuchynských zariadeniach ( čajníky, kávovary,
kanvice, myčky riadu atď.).

LIN, je zlúčenina s nízkou škodlivosťou, je ekologicky nazávadný, zodpovedá zdravotnícko-hygienickým požiadavkám.

Výhody LIN v porovnaní s tradičnými výrobkami sú nasledovné: 

- Selektívnosť pôsobenia : " LIN " odstraňuje iba produkty vodného kameňa a korózie pričom nenarušuje základný materiál (kov,nekov alebo farbu, ak je materiál zafarbený.)

- Rýchlosť pôsobenia : vodný roztok " LIN " odstraňuje produkty vodného kameňa a korózie s rýchlosťou 2 - 4 mm/hod.

- Ekologická nezávadnosť : " LIN " nie je zdraviu škodlivý, je netoxický, nie sú potrebné žiadne bezpečnostné opatrenia pri práci s ním.

- Technologický postup pri použití : pred použitím sa prášok "LIN" rozpustí v horúcej vode a roztok sa prečerpá cez čistené zariadenie.

- Malá spotreba:v závislosti od hrúbky a pevnosti vodného kameňa sa spotreba preparátu "LIN" pohybuje v priemere od 0,1g - 1g odstraňovaného vodného kameňa(približne 50g suchého preparátu na 1 L vody.)

- Jednoduché použitie : použitý roztok "LIN" sa vylieva do priemyselnej kanalizácie.

- Dlhá skladovacia doba : na suchom tmavom mieste - 2 rok

- Zvýšenie efektívnosti odovzdávania tepla zariadenia: po očistení vodným roztokom preparátu "LIN" sa odovzdávanie tepla očisteného zariadenia zvýši na 95%.


Bez ohľadu na finančne nákladné opatrenia na prípravu vody, ktoré predstavujú rôzne činidlá na zmäkčovanie vody, filtre, sústavy meničov ionov sa tvoria usadeniny vodného kameňa - korózie, ktoré sú spôsobené predovšetkým zložením používanej vody a zákonite vedú k narušeniu procesu výmeny tepla, k poruche dôležitých pracovných prvkov tepelno-energetického zariadenia, znižujú kvalitu priemyselnej vody, zvyšujú spotrebu teplonosného média a okrem toho vedú i k vážnym havarijným stavom. 

Minerálne usadeniny vodného kameňa sa vyznačujú vysokou tvrdosťou, pevnosťou a sú vznikajúcimi izolátormi. Ich prítomnosť vo veľkom množstve znižuje prenos tepla, napr. 1 mm siričitanu vápenatého ( CaSO4 ) je rovnaký ako tepelná bariéra 40 mm kovu.

Vodný kameň veľmi často pokrýva korózne usadeniny, ktoré prebiehajú pod vrstvou 
usadenín - čo v konečnom dôsledku môže viesť k poruche zariadenia. Aby sa znížil nános usadenín vodného kameňa na minimum, odporúčame pridávať destilovanú vodu do systému.
V súčastnej praxi možno spôsoby odstraňovania vodného kameňa rozdeliť na tri základné skupiny:
- mechanické prostriedky 
- elektroimpulzné a hydropneumatické čistenie 
- chemické činidlá

Najrozšírenejším a najefektívnejším prostriedkom čistenia je chemické pôsobenie na čistý povrch, pričom sa používajú špeciálne činidlá. Tak sa na odstránenie usadenín teplovýmenného zariadenia, bojlerov, potrubných systémov s veľkou dĺžkou atď. používajú inhibičné kyselinové roztoky. Hoci majú tieto činidlá vysokú účinnosť, ich použitie vyžaduje nielen špeciálne pomocné zariadenia, dôležité ochranné prostriedky, drahé systémy na využitie odpadu, mnohonásobné premývanie všetkých čistených výrobkov, no nesú so sebou aj riziko 
následného porušenia čisteného zariadenia, ktoré bolo spôsobené koróziou a dokončené pôsobením kyselinou. 

Jedným z najzávažnejších problémov, ktoré súvisia s využitím primyselného a mests-kého zásobovania vodou a prípravou vody je riešenie prevencie a odstránenia usadenín vodného kameňa a korózie.

LIN - to je riešenie !

Technológia odstraňovania nánosov chemikáliami LIN 
z hľadiska jej efektu.


Naša firma v rámci svojej činnosti vyskúšala technológiu LIN a z hľadiska posúdenia efektu tejto technológie konštatuje: 

- odstraňovanie nánosov z energetických sústav je operácia, ktorej efekt sa posudzuje z hľadiska úspor energie ako i z hľadiska predĺženia prevádzkyschopnosti energetických sústav.
Preto sme i technológiu LIN posudzovali z týchto dvoch aspektov.

1.Efekt čistenia technológiou LIN z hľadiska úspor energie. 
Pre exaktné posúdenie je potrebné vedieť ako vplýva hrúbka nánosov na tepelné straty a aké sú náklady na ich odstránenie technológiou LIN. Tieto údaje sú k dispozícii a firma ich overila v praxi. Výsledky sú nasledovné :
Závislosť straty palív na hrúbke nánosov v energetických sústavách :

Náklady na odstránenie nánosu :
V rámci odskúšavania technológie LIN bola merná spotreba LIN-u vo vzťahu k množstvu odstráneného nánosu cca : 0,443 LIN=nános.
Po prepočtoch cez priemerný merný objem nánosov /1250-2200 kg/m3/ je vzťah medzi odstránením nánosu LIN-om a jeho cenou asi takýto:
1 mm nánosu sa odstráni z plochy 1 m2 pri nákladoch cca 60 Sk.
Efekt čistenia vieme priblížiť na príklade : 
Systém UK o ploche 9 920 m2, ročné náklady na palivo/zemný plyn/ 7,2 mil Sk, náklady na vyčistenie systému od nánosu hrúbky 2 mm : 595 200 Sk.
Ročná úspora na palive : 227 520 Sk

Záver : Náklady na čistenie sú návratné už v druhom roku prevádzky len pri zisku z úspor energie. 2.Efekt čistenia z hľadiska predĺženia prevádzkyschopnosti energetických sústav:
Na základe rozborov Ministerstva vnútra môžeme konštatovať , že náklady na rekonštrukciu tepelných zariadení sú cca 1620 Sk na jeden meter štvorcový výhrevnej plochy. Nánosy majú úplne iný koeficient tepelnej rozťažnosti ako konštrukčný materiál, často teda vplyvom zarastania sústav nánosmi dochádza k praskaniu materiálov. Je teda možné konštatovať, že odstránením nánosov vieme zamedziť stratám, ktoré by vznikli, pokiaľ by energetická sústava musela byť rekonštruovaná. Tieto uzávery sú samozrejme už viac hypotetické, ale pokiaľ by sme teoreticky uvážili , že odstránením nánosov sme odstránili riziko deštrukcie konštr. materiálu, vztiahnutím na príklad z časti 1 , by sme mohli konštatovať, že investíciou 592 000 Sk sme sa vyhli nákladom na rekonštrukciu v hodnote viac ako 16 miliónov Sk.

Technológia LIN je po zvážení týchto údajov veľmi výhodná pre každého správcu tepelných zariadení, pretož efekt jej použitia je nesporný.

Vypracoval : Ing. Marián Chmelík, ENERGO CH.M., firma je držiteľom licencie Štátnej energetickej inšpekcie.

(späť)