PREHĽAD TECHNOLÓGIÍ ODSTRAŇOVANIA NÁNOSOV 
Z ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV.


ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI-TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI.

Jednou z ciest, ktorú ponúkame zákazníkom na zvýšenie energetickej účinnosti technologických zariadení, je odstraňovanie nánosov, usadenín vodného kameňa a hrdze chemickou cestou. 
Technológie tohto typu vychádzajú z použitia vhodného rozpúšťadla/väčšinou anorganická kyselina/,modifikačných látok, ktoré transformujú nerozpustné zložky na rozpustné, a inhibítorov, ktoré chránia konštrukčný materiál. Zbytkové chemikálie, ako i sústava sa neutralizuje.Systémy UK je možné chrániť pred kyslíkom rozpusteným vo vode, a tým brzdiť korózne procesy pasivovaním .
Z hľadiska požiadaviek zákazníka dochádza k tomu, že je treba sa rozhodnúť pre vhodnú technológiu.

Na základe: 

- druhu konštrukčného materiálu, resp. technologického zariadenia 

- stavu zariadenia z hľadiska korózie

- zanesenia sústavy 

- ekonomických možností zákazníka 

- požiadaviek na ekológiu z hľadiska použitých chemikálií v konkrétnej oblasti sídla zákazníka.


Keďže predpokladáme, že budete chcieť využiť tieto služby, rozhodli sme sa pre vypracovanie prehľadu daného zamerania a počítame s tým, že pomôže vybrať si najvhodnejšiu technológiu odstraňovania nánosov z našej ponuky, resp.sprehľadní orientáciu v danej tématike, čím môže byť spolupráca s našou firmou pre Vás efektívnejšia.
V tomto materiále budeme charakterizovať jednotlivé druhy technológií z hľadiska ich finančnej náročnosti a doporučení pre charakteristiky energetických systémov z hľadísk uvedených v predošlom texte.

1.) Charakteristika technológií

a.) Rozpúšťadlo HCL, modifikátor -amónne zlúčeniny, zmesné inhibítory, neutralizácia sódou, pasivácia- kremičitany. Táto technológia je najrozšírenejšia a z finančného hľadiska najdostupnejšia. Jej použitie sú všetky energetické systémy kde konštrukčný materiál nie je zváraný cínom. Zbytkové chemikálie sú po neutralizácii vhodné na vypúšťanie do kanalizácie pokiaľ však v oblasti nie je ČOV ( čistička odpadných vôd) zbytkové chloridy i po zriedení môžu byť problém. Zo všetkých ďalej uvedených technológií spĺňa najmenej požiadavky na ekológiu.

b.) Technológia založená na rozpúšťaní LIN-om. Maximálne ekologická technológia, vysoká účinnosť, selektívnosť pôsobenia , jednoduché použitie. Nevýhodou sú vyššie finančné náklady a potreba teploty min.60 st.C v rámci technologického procesu čistenia. Túto technológiu doporučujeme použiť pre systémy menšieho objemu a väčšej čistenej plochy, pre systémy s netradičným konštrukčným materiálom a pre rozvody s vysokým stupňom korózie. 

c.) Technológia, kde rozpúšťadlom je kyselina fosforečná, modifikátor - chelátor , zmesné inhibítory. Pri tejto technológii možno zasahovať tak isto i do zariadení s netradičnými konštrukčnými materiálmi, pretože sa tu dajú využiť selektívne inhibítory v závislosti od druhu konštrukčného materiálu. Technológia je ekologická a veľmi účinná. Z úspechom použitá pri doskových výmenníkoch a chladiacich systémoch.

d.) Technológia, kde účinné rozpúšťadlo je citran amónny, tenzidy, inhibítory, ako pasivačný roztok-zmesy citranu amónneho a dusitanu sodného. Súčasťou technológie je i odstránenie prípadných mastnôt. Zbytkové chemikálie sú biologicky odbúrateľné, čím technológia spĺňa kritériá z hľadiska požiadaviek na ekológiu zbytkových chemikálií vypúšťaných do recipientu.

e.) Technológia znovu založená na rozpúšťaní nánosov HCL, kde roztok po vypustení nejde do odpadu, ale v kolóne sa zráža H2SO4, pričom sa regeneruje rozpúšťadlo, ktoré možno využiť na čistenie ďaľších systémov a z nánosov rozpustených v roztoku rozpúšťadla vznikajú nerozpustné sírany, ktoré po odfiltrovaní a odvodnení možno použiť ako prísadu do stavebných materiálov. Technológia je maximálne ekologická a lacná (relatívne, treba totiž započítať náklady na kolónu). Túto technológiu možno úspešne využiť u zákazníkov, kde je predpoklad väčšieho objemu prác v jednej lokalite.

f.) Technológia čistenia, kde sú kombinované 2 rozpúšťadlá : kyselina citrońová a kyselina šťaveľová. Táto technológia sa používa na čistenie doskových výmenníkov.

2.) Porovnanie technológií 

a.) Z finančného hľadiska.
V nasledujúcej tabulke uvádzame jednotkové ceny za použité chemikálie/vypočítané na jeden liter sústavy/ a ceny za prácu jednej operácie /odstránený nános 2 mm/ na jeden m2 čistenej plochy. Ceny sú orientačné , určené len na porovnanie technológií. Označenie technológií a názvov je podľa predošlého textu a skratky použitého rozpúšťadla, ako nosnej chemickej zložky.porovnanie je v zmysle rozdielov ceny podľa hrúbky nánosov.

Technológia mj nános 2 mm nános 6 mm
    chem.
á 1 l
práca 
á m2
spolu chem.
á1 l
práca 
á m2
spolu
a.hcl
b.lin
c.fosf.
d.citr.
e.hcl-zráž.
sk
sk
sk
sk
sk
6,4
8,9
6,8
5,8
8
12
12
12
12
12
18,4
20,9
18,8
17,8
20
7,6
23,8
8
12
9
36
36
36
36
36
43,6
59,8
44
48
45

 

b,  z hľadiska použitia v jednotlivých druhoch energetických systémov v závislosti na objeme a čistenej ploche. 
Táto súvislosť je zaujímavá z viacerých dôvodov. V prvom rade kalkulácia ceny pri vysokom koeficiente/pomere medzi čisteným objemom a plochou/priamo rozhoduje o efektívnom výbere vhodnej technológie, napomáha sa rozhodnúť i v prípade ak očakávame vyššie nánosy a reguluje cenu i z hľadiska vhodnosti použitia chémie , pokiaľ sú vysoké nároky na ekológiu použitých zbytkových chemikálií. Pre porovnanie sme vybrali reprezentačné energetické zariadenia z každého druhu, ktorých cenu sme počítali pre každú technológiu z hľadiska malých a veľkých nánosov.


1.kotol pgv 100: čistená plocha 39 m2, čistený objem 780 l, koeficient plocha/objem: 20. 2.výmenník tepla, čistená plocha 26 m2, objem 120 l, koeficient :10. 3.boiler tuv: čistená plocha 60 m2, čistený objem: 6000 l, koeficient: 100. 4.Systém UK, čistená plocha 50 m2, objem : 200 l, koeficient . 4. 

 

c,  V závislosti na množstve odstránených nánosov.


1.kotol /koeficient 20/:2.Výmenník tepla/koeficient 10/:3. Boiler/koeficient 100/ :4. Systém UK/koeficient 4/ :


d,  Z hľadiska ekologických kritérií. 
T možno konštatovať, že technológia B je z hľadiska ekologickosti najlepšia. Tak isto technológie C,D,E spĺňajú náročné kritériá, rozpúšťadlá sú biolog.odbúrateľné a bezpečnostné predpisy pri použití chemikálií sú minimálne.Chemikálie sú samozrejme už zriedené.Technológia F je bezodpadová, a tam , kde je možné ju použiť je jej výber veľmi správny.Technológia A je najlacnejšia, neutralizácia zbytkových chemikálií do pH 7 postačujúca vo väčšine prípadov.

 

3.) Záverečné zhodnotenie 
Z predchádzajúcich tabuliek a grafov, vyplýva, že najlacnejší spôsob je technológia a) a f) pričom technológiu a.) doporučujeme využiť tam, kde je vysoký koeficient pomeru čisteného objemu a plochy a vypustené chemikálie sa kanalizáciou dostanú k ČOV , a technológia f.) tam, kde sa predpokladáveľký objem prác v jednej lokalite. Výber ostatných technológií, ktoré sú drahšie je podriadený nárokom na ekológiu, stave konštrukčného materiálu a jeho zložení.Samostatnú kapitolu tvorí čistenie doskových výmenníkov, kde je nutné použiť technológiu b.) , c.) alebo d.).
Veríme, že uvedený prehľad Vám umožní správne sa rozhodnúť a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu. 
Ing. Marián Chmelík

(späť) (späť na riešenia)