1.Princíp: 

Nánosy sú chemickým spôsobom modifikované na rozpustné formy a po rozpustení odstraňované zo sústavy. Proces je meraný, chemické reakcie urýchlované katalyzátormi, sústava chránená inhibítormi, po vyčistení neutralizovaná a opatrená pred sekundárnou koróziou pasivačným činidlom.

2.Technologický postup:

a, voľba spôsobu cirkulácie prebieha v závislosti od čistiaceho systému.Pri systéme UK je volená nútená cirkulácia.

b, cirkulačný okruh sa zapojí výtlakom na odkalovacích ventiloch a prepadom do pomocnej nádrže z najvyššieho miesta tlakovej nádoby/sústavy/.

c, výkon čerpadla je volený tak, aby sa čistiaca kúpeľ vymenila v systéme 1,8-2,4x za hodinu.

d, počas chemického čistenia sa kontroluje koncentrácia rozpúšťacieho roztoku titračne hydroxidom sodným na indikátor alebo pH-metricky. Zároveň sa meria nárast koncentrácie vápnika a železa.
Na základe úbytku koncentrácie sa optimalizuje technologický proces a zo záznamov sa stechiometricky pomocou známej hustoty nánosu vypočíta priemerná hmotnosť nánosu, ktorá sa pomocou údajov o čistenej ploche extrapoluje na údaj o priemernej hrúbke odstráneného nánosu.

e, po ustálení pH sa obsah vypúšťa za súčasnej neutralizácie a potom preplachuje tlakovou vodou s pH nižšou ako hodnota 7, ináč dochádza k vyzrážaniu železa na očistených plochách.

f, ak sú usadeniny tvorené iónmi železa v množstve viac ako 10%, prípadne sa v nánosoch nachádzajú kremičitanové a fosforečnanové soli železa, tieto usadeniny sú málo rozpustné. Preto sa najprv prevádzajú na rozpustné formy pomocou modifikátorov.

g, ochrana systémov pred sekundárnou koróziou pomocou pasivátora je volená tak, aby pasivačná vrstva bola minimálne 20g/m2 čistenej plochy.

h, z hľadiska správneho dávkovania chemikálií je nutné poznať vodný objem sústavy. Ten sa zisťuje titráciou HCl na metylčerveň v prostredí uhličitanu sodného

i, z uvedeného vyplýva, že z hľadiska voľby technologického postupu musíme poznať zloženie nánosu, preto náš pracovník pred čistením odoberie vzorku nánosu alebo napájacej vody, ktorú dáme na chemickú analýzu. V oblastiach , kde sme už čistili a napájacia voda je známa, často už v našej databanke máme zloženie, takže táto operácia odpadá.

3. Naše služby  

chceme poskytovať na určitej úrovni, k čomu nás zaväzuje i licencia Energetickej inšpekcie, preto i keď je to proti komerčným záujmom, považujeme chemické čistenie za operáciu, ktorá odstraňuje v určitých prípadoch i následky nedostatočnej úpravy napájacej vody, preto poskytujeme svojim zákazníkom

BEZPLATNÚ

poradenskú službu v oblasti úpravy napájacieho média chemickým spôsobom.
V rámci našej ponuky, odstrániť nedostatky v tejto sfére, je súčasťou našej ponuky dodávka, montáž a servis veľmi moderných systémov na úpravu vody Kinetico, ako i ďaľšie produkty americkej firmy EARTH RESOURCES-nášho zmluvného partnera.

4. Výber vhodnej technológie:

Výber závisí od množstva faktorov a v neposlednej rade i finančných možnostií odberateľa. Prehľad technológií, ktorými odstraňujeme nánosy v závislosti od technologického zariadenia, stavu konštrukčného materiálu zanesenia sústav a ekonomických možností.

5. Majiteľ-Ing.Marián Chmelík  

pracuje na základe živnostenského oprávnenia.
Firma je držiteľom licencie štátnej energetickej inšpekcie, ktorá je garantom kvality našich prác.

6. Chemikálie,  

ktoré používame pri aplikácii našej technológie sú v zmysle štátnych noriem.Všetky komponenty kupujeme u autorizovaných distribútorov. Roztoky sú vopred riedené a ich koncentrácie pri použití zodpovedajú požiadavkám OHS . Celá technológia a použité chemikálie boli schválené odborným posudkom riaditeľa ŠEI v B.Bystrici p. Kováča Jozefa, ako i stanoviskom technickej inšpekcie Banská Bystrica, ktorá preverovala odbornosť firmy z hľadiska nariadení Vyhlášky 74/96 Z.z.

7. Pri sústavách UK  

naša firma nepoužíva dnes rozšírený systém samočistenia pomocou tzv. "INKRUSTOPOV" a pod. Ako odborníkom nám je jasné, že kvalitný účinok tejto technológie je obmedzený na malé systémy s nie celosezónnou prevádzkou.Vo veľkých systémoch tieto roztoky nemajú žiadnu účinnosť, pretože kinetika rozpúšťacích reakcií pri zriedeniach, ktoré nie sú nebezpečenstvom pri dlhodobom pôsobení na konštrukčný materiál je veľmi malá, a výsledný efekt skoro nulový.

8. Odborná prehliadka tlakových nádob  

v zmysle vyhlášky 74, ktorú je organizácia prevádzajúca chemické čistenie, povinná vykonať po takomto zásahu (§ 3, ods.1 vyhl. úradu
bezpečnosti práce SR č.74 / 1996 Z.z.) , bude vykonaná našimi pracovníkmi podľa návrhu protokolov, ktoré tvoria prílohu cenovej ponuky. Upozorňujeme zadávateľa na možnosť vedenia evidencie vyhradených technických zariadení našimi odbornými pracovníkmi (protokol E1), vydávanie osvedčení o spôsobilosti pracovníka na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilných (protokol O1) a preskúšanie.

 

(späť)